СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Студентське самоврядування соціально-правового факультету - невід’ємна складова студентського життя. Завдяки самоврядування вирішується ціла низка питань, що мають величезне значення для кожного студента. Основним органом студентського самоврядування соціально-правового факультету є Студентська рада.

Студентська рада соціально-правового факультету Національного університету «Одеська юридичної академія» - це представницький орган студентського самоврядування факультету основними завданнями якого є захист прав та інтересів студентів.

У своїй діяльності Студентська рада соціально-правового факультету керується чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки, Статутом Університету та Положенням «Про студентське самоврядування в Національному університеті «Одеська юридична академія».
Метою діяльності Студентської ради є забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприянню гармонійного розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

  Основними завданнями Студентської ради факультету є:
- Забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу.
- Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків.
- Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів.
- Сприяння у створенні відповідних умов для проживання і відпочинку студентів.
- Сприяння діяльності різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами.
- Організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями.
- Сприяння працевлаштуванню випускників.
- Участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.
- Безпосередня участь студентів у реалізації молодіжної державної політики.
- Залучення студентів до художньої самодіяльності.
Соціально-правовий ФАКУЛЬТЕТ